ZOEKEN:
Algemeen -> Over ons
Over ons

Visie

Visie: Wat is ons (toekomstig) wereldbeeld? Wat zijn onze lange termijn ambities? Wat willen
we bereiken?

In de visie van Amstelland Bibliotheken ontwikkelen en verrijken mensen hun persoonlijke wereld door
verbindingen aan te gaan met de kennis en cultuur van andere mensen. En geïnspireerde,
ontwikkelde en goed geïnformeerde mensen zijn beter in staat om zich met plezier en op een
bewuste, kritische en actieve manier te bewegen in de samenleving.


De openbare bibliotheek heeft van oudsher een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verrijking
van de persoonlijke wereld van mensen. En daarmee aan het realiseren van culturele en
maatschappelijke ontwikkeling. De manier waarop bibliotheken dat doen, is echter sterk veranderd en
zal ook in de toekomst blijven veranderen.


Technologische ontwikkelingen, de opkomst van het internet en social media als bron van informatie
en advies, de veranderde vrije tijdsbesteding van mensen, de vergrijzing en veranderde samenstelling
van de bevolking: al deze en andere ontwikkelingen hebben een grote invloed op de rol en werkwijze
van de bibliotheek.


Zo ligt de nadruk niet meer zozeer op “verheffing”, maar op het bieden van mogelijkheden, niet meer
op beheer van collectie, maar op het verschaffen van toegang en niet meer op het zijn van het
baken/de toegangspoort, maar het claimen van een positie als spin in het web in netwerken en
communities.


Ook de werkwijze van de bibliotheek verandert mee; van standaard aanbod naar klantgestuurde
ontwikkeling van individuele diensten waarbij partnerschap en co-creatie centraal staan. Van
transactiegerichte dienstverlening naar een relatiegerichte dienstverlening, van voornamelijk fysieke
diensten naar een fysiek en digitaal programma.


AB heeft de ambitie om in de veranderende maatschappij een relevante en blijvende bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling en verrijking van de persoonlijke wereld van mensen. De vorm waarin
gaat sterk veranderen, maar het verbinden van mensen, kennis en cultuur blijft centraal staan.

Missie

Missie: Wie zijn wij? Waarom zijn wij op aarde? Wat maakt ons uniek als aanbieder van
culturele vrije tijdsdiensten

Amstelland Bibliotheken verbindt mensen, kennis en cultuur, met als doel de persoonlijke wereld van
mensen te ontwikkelen en te verrijken.


Amstelland Bibliotheken is hét platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen,
Uithoorn en Aalsmeer. We bieden een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen
ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen. We willen een
plaats bieden waar mensen en organisaties hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door
verbindingen met elkaar aan te gaan.

Kernwaarden

Kernwaarden: Waarvoor staan we? Hoe gaan we met elkaar om? Waar geloven we in, wat
verbindt ons en wie willen we zijn?

  • Gastvrij (toegankelijk, laagdrempelig, welkom, vrije ruimte)
  • Aandacht (daadwerkelijke belangstelling, luisteren en vragen, verplaatsen in een ander)
  • Openheid (naar elkaar en klanten)
  • Professioneel (vakmanschap/kennis van zaken, ontwikkelingen bijhouden/up to date kennis,
    zelfstandig functioneren, betrouwbaar)
  • Plezier (in het helpen van klanten en elkaar)

Vastgesteld Raad van Toezicht, 17 mei 2010.

Samenstelling RvT op 1 januari 2014 :

de heer L.T. Venema, voorzitter
mevrouw M. Baghuis
mevrouw P. van Dieren
de heer J.J. de Groot
mevrouw C. Zuidema

Doelstelling van de organisatie

Preambule van de Statuten (art.3) d.d. 01-01-2008:

  1. De stichting heeft ten doel: de bevordering van het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en uithoorn en houdt hiertoe een openbare bibliotheek in stand. De stichting staat voor toegankelijkheid van kennis en cultuur en stimuleert het gebruik van informatie en het genieten van literatuur en kunst. De stichting aanvaardt als uitgangspunt voor haar activiteiten de algemene doelstelling van het openbaar bibliotheekwerk in Nederland, zoals die door het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum te ’s-Gravenhage is vastgesteld, dan wel in de toekomst in geval van wijziging, zal worden vastgesteld.

    Beloningsbeleid: het personeel valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is niet bezoldigd.


Strategische agenda voor (je het weet is het) 2016

In de strategische agenda voeren we drie thema's op waarmee wij aan de slag willen: Machtig lezen, Jezelf kunnen redden en Een plek die je deelt.
Lees hier hoe wij daar invulling aan geven.