ZOEKEN:
Privacy op school

banner we are data_small

Privacywetgeving wordt bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gegevens van leerlingen en werknemers zijn persoonsgegevens, dus heeft uw school te maken met die wet. In ieder geval tot medio 2018, want dan wordt de Wbp vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 
Wat is het privacyconvenant?

Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Bron: Privacy convenant

Laatst bijgewerkt: 14 april 201

 
Heeft school een informatieplicht bij het verwerken van persoonsgegevens?

U heeft een informatieplicht. Dat houdt in dat u de betrokkenen moet informeren over de verwerking van hun gegevens. In uw geval zijn dit de leerlingen of hun ouders (bij minderjarige leerlingen). Wees naar leerlingen en ouders transparant over welke gegevens u verwerkt en waarom u dit doet (aard van de gegevens, omstandigheden waaronder de gegevens worden verwerkt, etc.).

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Kan een school ouders verplichten om hun opleidingsgegevens te verstrekken als zij hun kind inschrijven?

Als ouders hun kinderen inschrijven op een basisschool, kan de school de ouders vragen een ouderverklaring in te vullen. Deze verklaring geeft informatie over de opleiding van de ouders. Ouders zijn dit alleen verplicht als de school wil dat het kind in aanmerking komt voor een zogeheten gewicht.

De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt hoeveel geld een basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De gewichtenregeling kent geldbedragen toe aan leerlingen op basis van het opleidingsniveau van de ouders en het postcodegebied van de school.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de gewichtenregeling.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Wat moet een school opnemen in een bewerkersovereenkomst voor een anti-pestprogramma?

Een school krijgt door het in gebruik nemen van een anti-pestprogramma een juridische rol en moet, samen met de leverancier van het programma, een zogenoemde bewerkingsovereenkomst opstellen. De afspraken gaan over de bescherming van de persoonsgegevens van uw leerlingen.

In de bewerkersovereenkomst neemt u een duidelijke beschrijving op van de diensten die de bewerker verleent en de persoonsgegevens die de bewerker daarbij verwerkt.

Besteed hierbij aandacht aan de beveiliging van de gegevens en de toegang tot de gegevens (zie artikel 13 Wbp). U legt in de overeenkomst vast hoe de aanbieder de persoonsgegevens van uw leerlingen beveiligt. Neem afspraken op over de inhoud en de frequentie van de beveiligingsrapportages die de bewerker aan u oplevert. Leg uw recht vast om de naleving van de beveiligingsmaatregelen vast te laten stellen door onafhankelijke deskundigen.

In de overeenkomst omschrijft u welke (groepen) medewerkers van de bewerker toegang hebben tot welke gegevens. Ook spreekt u af wat de medewerkers vervolgens met de gegevens mogen doen.

Neem een expliciet verbod op om andere handelingen met de persoonsgegevens uit te voeren dan wat hier is omschreven

Kijk voor meer informatie in de richtsnoeren Beveiliging van persoonsgegevens..

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Hoe lang mag een school gegevens van leerlingen bewaren?

U mag de gegevens van uw leerlingen niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (zie artikel 10 Wbp). Bedenk voordat u met het anti-pestprogramma begint hoe lang u de gegevens nodig heeft. En hoe lang u ze dus mag bewaren.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Hoe moeten scholen omgaan met sociale media?

We raden aan om terughoudend te zijn met contact tussen leraren en leerlingen. Zeker wanneer privécontacten via dezelfde sociale media verlopen. Sommige scholen hebben voor een praktische regel gekozen: een docent maakt voor leerlingen een apart profiel aan dat duidelijk aan zijn functie en de school is gekoppeld. Via dit profiel kan de leraar contact onderhouden, huiswerkvragen beantwoorden en chatten met leerlingen. Op zijn privépagina mag hij géén leerlingen aan zijn vrienden toevoegen.

Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe zij om moeten gaan met Facebook, WhatsApp, Twitter en andere sociale media om met leerlingen te communiceren. Zo zorg je dat ze de juiste keuzes maken die hun privacy en die van leerlingen beschermen.

Bron: Kennisnet

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Mag een school cameratoezicht houden?

Scholen mogen alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is.

De school moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht, bijvoorbeeld diefstal tegengaan.

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn en mag niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

De school moet eerst een privacytoets uitvoeren. De belangen van de leerlingen, leerkrachten en bezoekers moeten afgewogen worden tegen het eigen belang. Ook moet de school de plannen vooraf met de medezeggenschapsraad bespreken.

Bovendien moeten de leerlingen, leerkrachten en bezoekers weten dat er een camera hangt. De school mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Het gebruik van een verborgen camera is aan strenge voorwaarden gebonden. Dit mag alleen als er duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door leerlingen of leerkrachten zijn.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Verhuist het leerlingdossier mee naar een nieuwe school?

Stapt een leerling van de basisschool over naar de middelbare school of een andere basisschool? Dan is de basisschool verplicht een onderwijskundig rapport of overstapdossier op te stellen over de leerling. De school stuurt dit rapport vervolgens door aan de nieuwe school. Dit rapport is minder omvattend dan het leerlingendossier.

Het onderwijskundige rapport bevat gevoelige informatie over het kind. Daarom is het belangrijk dat scholen zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De basisschool moet ouders informeren over het onderwijskundig rapport. Zo kunnen zij volgen welke gegevens van hun kind worden verwerkt en op welke manier.

Ouders hebben recht op inzage in het onderwijskundig rapport en kunnen vragen om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van deze gegevens.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017