ZOEKEN:
Hoe is mijn privacy beschermd?

banner we are data_small

Jouw recht op privacy is in artikel 10 van de Grondwet geregeld. In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer:

 • het huis;
 • de briefwisseling;
 • de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen;
 • het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd;
 • het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens;
 • het recht op eerbiediging van het innerlijk leven;
 • het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit;
 • In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag op het gebied van privacy. De belangrijkste is de Wet bescherming persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2017

 
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd.

De belangrijkste bepalingen over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn:

 • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt. 
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
 • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
 • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.


Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

 
Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerd of identificeerbar natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt wat een persoonsgegeven is en wat er mee gedaan mag worden.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Laatst bijgewerkt: 14 april 2017

 
Wat is het verschil tussen het inzagerecht en het recht op dataportabiliteit?

Betrokkenen hebben nu al het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die een organisatie van hen verwerkt. Maar organisaties kunnen zelf beslissen hoe ze de gegevens ter inzage geven. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de gegevens niet aan de betrokkene te verstrekken, maar de betrokkene uit te nodigen om ter plekke zijn gegevens te komen inzien.

Bij het recht op dataportabiliteit (onderdeel van AVG) moeten organisaties de gegevens verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Organisaties zijn daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2017

Betrokkenen hebben nu al het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die een organisatie van hen verwerkt. Maar organisaties kunnen zelf beslissen hoe ze de gegevens ter inzage geven. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de gegevens niet aan de betrokkene te verstrekken, maar de betrokkene uit te nodigen om ter plekke zijn gegevens te komen inzien.

Bij het recht op dataportabiliteit moeten organisaties de gegevens verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Organisaties zijn daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

 
Wat is het Privacy Shield?

Het Privacy Shield is een regeling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die een juridische basis biedt voor de overdracht van persoonlijke gegevens uit de EU naar de VS. Privacy Shield regelt dus welke gegevens van Europeanen op Amerikaanse servers worden opgeslagen.

Opvolger Safe Harbor

Het Privacy Shield is de opvolger van het Safe Harbor-akkoord, dat door het Europees Hof van Justitie in 2015 ongeldig werd verklaard.

Laatst bijgewerkt: 14 april 2017

 
Meer artikelen...
<< Start < < 1 2 > > Einde >>

Pagina 1 van 2